regulamin - drumbattle

Idź do spisu treści

Menu główne

regulamin

konkurs


1.  TERMIN:

Konkurs odbędzie się w dniu 12. czerwca 2021 w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy a współorganizatorem Fundacja Repercussion.

2. UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do młodych miłośników gry na perkusji - uczniów szkół muzycznych oraz osób wywodzących się z ruchu amatorskiego.
W konkursie nie mogą brać udziału studenci wyższych uczelni muzycznych.

3.
FORMUŁA:
1)W związku z obostrzeniami epidemicznymi Konkurs  odbędzie się formie online.
2)Przesłuchania odbywać się będą na podstawie nagrań audio-wideo. Organizator wyśle na adres e-mail (podany w karcie zgłoszeniowej) link z dostępem do dysku na platformie OneDrive, gdzie konieczne będzie zamieszczenie nagrania z występu uczestnika. W przypadku kategorii „werbel” dodatkowo należy zamieścić elektroniczną wersję nut (format PDF) wykonywanego utworu.
3)Nagranie musi spełniać następujące warunki:
a)wykonawca powinien przedstawić się z imienia i nazwiska w celu identyfikacji,
b)nagranie powinno być zrealizowane w kadrze obejmującym sylwetkę uczestnika, z uwzględnieniem możliwości oceniania aparatu gry oraz  możliwie  jak najlepszej jakości (preferowane 1080p.),
c)odległość nagrywania wykonawcy nie powinna być większa niż 5 m,
d)prezentowany utwór  musi być nagrany w całości, z jednego ujęcia kamery, nie może być w żaden sposób montowany,
e)przesłany plik powinien być nazwany imieniem i nazwiskiem uczestnika, skrótem nazwy konkursu, kategorią i grupą konkursową ( np. Jan Kowalski, XVI DB , zestaw perkusyjny, grupa A),
f)w opisie nagrania należy zawrzeć:
       - autor, tytuł utworu
       - pełną nazwę szkoły
g)nie należy umieszczać napisów w samym nagraniu audio – wideo, jedynie w tytule i opisie.

4.
KATEGORIE / PROGRAM KONKURSU:
Konkurs przeprowadzony będzie w  2 kategoriach  -  zestaw perkusyjny oraz werbel,  w podziale na 3 grupy wiekowe:

Kategoria - zestaw perkusyjny
Grupa A – do lat  12
(osoby urodzone w roku 2009 i później)
Grupa B -  do lat  16
(osoby urodzone w latach 2005-2008)
Grupa C –
do  21 lat (osoby urodzone w latach 2000-2004)
W  każdej grupie uczestnicy  zobowiązani będą wykonać
: 1  utwór na zestaw perkusyjny solo lub z podkładem instrumentalnym.

Kategoria - werbel
Grupa A – do lat  12 (osoby urodzone w roku 200
9 i później)
Grupa B -  do lat  16 (osoby urodzone w latach 200
5-2008)
Grupa C – do  21 lat (osoby urodzone w latach
2000-2004)
W  każdej grupie uczestnicy  zobowiązani będą wykonać
: 1 utwór na werbel solo zawierający elementy techniki rudymentarnej.

5. KOMISJA:
1)Prezentacje uczestników konkursu podlegać będą ocenie komisji powołanej przez organizatora. Członkiem i przewodniczącym komisji konkursowej nie może być osoba, której uczniowie biorą udział w konkursie.
2)Jurorzy oceniają uczestników według następujących kryteriów:
aparat gry, jakość brzmienia, zgodność wykonywanego materiału nutowego, interpretacja i stylowość wykonania, muzykalność, dobór repertuaru, prezentacja sceniczna.
3)Komisja konkursowa wyłoni laureatów w danej kategorii i grupie wiekowej  w oparciu o skalę punktową (1-25 pkt.) stosowaną w szkolnictwie artystycznym.
4)Jury może zdecydować również o przyznaniu wyróżnień uczestnikom Konkursu.
5)Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.  

6
. NAGRODY / LAUREACI:
1)Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w formie elektronicznej.
2)Laureaci otrzymają dyplomy laureata oraz nagrody, które zostaną wysłane przez organizatorów drogą pocztową.
3)Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.drumbattle.pl
.
4)Nagrania osób nagrodzonych będą prezentowane na kanale Youtube/drumbattle
.

7. WARSZTATY:
W trakcie festiwalu odbędzie się seria spotkań warsztatowych pośięconych technice gry na zestawie perkusyjnym i werblu. Warsztaty odbywać się będą w formule online.

8. KONCERTY:
W ramach festiwalu zaplanowano koncert perkusyjny, który dostępny będzie online..

9. OPŁATY / ZGŁOSZENIA:
Konkurs:
Udział w konkursie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości:
- 70 zł w przypadku uczestnictwa w jednej kategorii
- 90 zł w przypadku uczestnictwa w dwóch kategoriach
W obu przypadkach uczestnicy mają zagwarantowany bezpłatny udział w warsztatach perkusyjnych
!

Warsztaty:
Istnieje możliwość wzięcia udziału w warsztatach perkusyjnych bez konieczności uczestnictwa w konkursie. W tym wypadku opłata wyniesie:
-  30 zł

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (wg. załączonego wzoru) wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego na konto
:
79 1240 1473 1111 0010 9606 3111  (Bank Pekao S.A. ) z dopiskiem – „Wpisowe Drum Battle 2021” należy przesłać do 23 maja 2021 mailem na adres: jacek@drumbattle.pl W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.  Potwierdzenie udziału uczestnicy otrzymają do dnia 25 maja 2021.


          formularz zgłoszeniowy konkurs (pobierz)                      regulamin (pobierz)                          formularz  zgłoszeniowy warsztaty (pobierz)      


10
. HARMONOGRAM:
23.05.2021 –  ostatni dzień zgłoszeń do konkursu
24.05 – 06.06.2021 – przesyłanie materiałów konkursowych
07-11.06.2021 – przesłuchanie i ocena materiałów konkursowych
12.06.2021 – ogłoszenie wyników konkursu, warsztaty, koncert festiwalowy

11. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z sekretariatem ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, tel./fax (076) 856 54 66 e-mail: zsmuzlca@wp.pl lub z Jackiem Muziołem tel (0693) 18 52 91, mail: jacek@drumbattle.pl. Aktualne informacje na temat imprezy również na stronach internetowych: www.zsmuz.pl oraz www.drumbattle.pl

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Uczestnicy zgłaszający się na DRUMBATTLE z dniem wysłania formularza zgłoszeniowego wyrażają zgodę na:
1) wykonywanie zdjęć z ich wizerunkiem jako uczestnika w trakcie DRUMBATTLE, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie, za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatorów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania,
2) udzielają nieodpłatnie Organizatorom DRUMBATTLE prawa do wykorzystania zapisów audiowizualnych z ich wizerunkiem jako Uczestnika w trakcie DRUMBATTLE na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie w celach niekomercyjnych,
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – na wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w lit. b – do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wizerunku na wybranych stronach internetowych.
4) na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatorów DRUMBATTLE zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.) niezbędnych do udziału w DRUMBATTLE i oświadczają, że zostali poinformowany, iż:
a) administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Zespół Szkół Muzycznych , ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica ,
b) dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją DRUMBATTLE i nie będą udostępniane innym podmiotom,
c) posiadają prawo dostępu do treści swoich  danych osobowych oraz ich poprawiania,
d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w DRUMBATTLE,
e) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
f) podane dane będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn.zm.),
5) kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy, adres e-mail: zsmuzlca@wp.pl lub pisemnie ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia DRUMBATTLE i czynności związanych z jego rozliczeniem tj. do dnia 31.12.2021 r. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie powiadomienia o kolejnym kursie lub imprezie dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
7) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8) dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnika jest warunkiem wzięcia udziału w DRUMBATTLE.
9) Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmiany Regulaminu ogłaszane będą każdorazowo na stronie internetowej  www.drumbattle.pl.
10) Organizator zastrzega prawo do zmian jurorów, wykładowców oraz harmonogramu zajęć z przyczyn od niego niezależnych.
11) Organizator zastrzega możliwość odwołania DRUMBATTLE z ważnych przyczyn. W takim przypadku uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat.

Legnica, 16 kwietnia 2021

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego